Call Us: 02225683553 / 02225613553

Our Professional Team Members

 CA Chirag Varaiya CA Chirag Varaiya B. Com, FCA
CA Aniket Shinde CA Aniket Shinde B.Com, ACA
CA Krupali Savla CA Krupali Savla B.Com, ACA
CA Sneha Varaiya CA Sneha Varaiya B.Com, ACA
Pradeep Kadam Pradeep Kadam B.Com, MBA (Finance)
Vishal Padwal Vishal Padwal B.Com, Diploma (Finance)
Radheshayam Kumavat Radheshayam Kumavat B.Com, Semi Qualified Chartered
Tejas Parekh Tejas Parekh B.Com
Namrata Mehta Namrata Mehta B.Com, Semi Qualified Chartered